THE TOURIST

Every journey begins earlier than a physical change of place and ends after a moment of return. It can be subdivided into three stages: the First one is Anticipation, or suppositions and fantasies about a place of destination together with associations which appear in the context of a particular destination and knowledge we possess, defining our expectations. The second stage of a journey is Confrontation of our expectations with the place of our arrival, actual experiencing of a particular space, exploration of the space. The final stage is Reminiscence, which is a memory of what we have actually seen, but functioning inseparably with the two previous stages.

A real reception of a particular place undergoes deformation due to the collision with expectations and, as a result, becomes in our memories a mix of initial fantasies with our emotions and perception of a particular place during our stay.

An account of a journey is always individual and marked with individual perception, prescribed not only by a geographically existing place, but mostly by a person and a personality of the traveller, his individuality, by who he is.

THE TOURIST is a subjective record of Łukasz Stokowski’s peregrinations, forming a synthesis of associations, emotions and memories connected to respective stages of a journey. The artist tells his unique tale of visited places, confronting the viewer with exceedingly expressive canvas, containing a reflection of emotions related to travels and discovering new places.

Characteristically for his work, Łukasz Stokowski’s paintings ‘are happening’. Here, a lack of static quality in representation is a projection of a journey, of movement through space.

The tourist recalls his memories of the journey, describing on canvas the energy of visited places, his emotions, architecture, the surroundings, as well as stories of people he encountered.

Looking at this series, one cannot but notice the common denomination, or a highly graphic, black and white motif, recurring in every painting, which is a peculiar background, but at the same time also their content. In some pieces, the motif is more distinct, in others, it is almost imperceptible. One can conclude that it is the artist’s way of marking places he visited with his presence, his way of ordering them according to his will, but also according to the principle of reciprocity: he draws inspiration from these places and leaves his energy there.

In turn, a very rich, multilayered structure of applied paint reflects perfectly the impression of successiveness of experiencing new destinations, starting with assumptions, through confrontation, up to summaries in the form of memories. Here, the material becomes a physical reflection of the artist’s mental and emotional states distributed in the time of experiencing new places.

The paintings evoke associations with metropolises visited by the artist, while the spectator, feeling the vibration and the atmosphere of his canvas, will surely not resist an injunction to attribute and confront their own impression with the history told by the artist, which will effectively become another stage of these journeys.

Exhibition curator - Kinga Szafrankowska

TURYSTA

Każda podróż zaczyna się wcześniej niż fizyczna zmiana miejsca i kończy później niż moment powrotu. Można wyodrębnić jej trzy etapy: Pierwszy to Antycypacja, czyli supozycje i wyobrażenia na temat miejsca przeznaczenia wraz ze skojarzeniami jakie pojawiają się w kontekście danej destynacji oraz wiedzą, którą posiadamy definiującą nasze oczekiwania. Drugim etapem podróży jest Konfrontacja naszych oczekiwań z miejscem, do którego przybywamy, realne doświadczania danej przestrzeni, jego eksploracja. Ostatni etap to Reminiscencja, która jest wspomnieniem tego co realnie zobaczyliśmy, ale funkcjonuje połączona nierozerwalnie  z dwoma poprzednimi etapami.

Rzeczywisty odbiór danego miejsca podlega deformacji wskutek zderzenia z oczekiwaniami i w rezultacie we wspomnieniach jest mieszanką pierwotnych wyobrażeń z emocjami i percepcją danego miejsca w trakcie pobytu.

Relacja z podróży zawsze jest indywidualna i nacechowana osobistym odbiorem, podyktowanym nie tylko istniejącym geograficznie miejscem, ale przede wszystkim osobą i osobowością podróżującego, jego jednostkowością, tym kim jest.

TURYSTA to subiektywny zapis peregrynacji Łukasza Stokowskiego, stanowiący syntezę skojarzeń, emocji i wspomnień związanych z poszczególnymi etapami podróży. Artysta w unikalny sposób opowiada historię odwiedzonych miejsc, zderzając widza z pełnymi ekspresji płótnami zawierającymi refleksję emocji związanych z podróżami i poznawaniem nowych miejsc.

Charakterystycznie dla twórczości Łukasza Stokowskiego obrazy „się dzieją”. Brak statyczności przedstawienia jest tutaj projekcją podróży, przemieszczania się w przestrzeni.

Turysta przywołuje wspomnienia z podróży, opisując na płótnie energię odwiedzonych miejsc, własne emocje, architekturę, otoczenie, a także historie napotkanych ludzi.

Patrząc na tę serię nie sposób przeoczyć wspólnego mianownika jakim jest powtarzający się na wszystkich obrazach czarno biały bardzo graficzny motyw, stanowiący swoiste tło, ale będący jednocześnie treścią. Na niektórych pracach jest wyraźniejszy, na innych niemal niewidoczny. Można wnioskować, że w ten sposób artysta naznacza odwiedzane miejsca swoją obecnością, porządkuje je zgodnie z własną wolą, ale też na zasadzie wzajemności - czerpie inspirację z tych miejsc i w zamian zostawia swoją energię.

Z kolei bardzo bogata, wielowarstwowa struktura nałożonej farby doskonale oddaje wrażenie etapowości doświadczania nowych destynacji, począwszy od założeń poprzez konfrontację, aż do podsumowań w formie wspomnień. Materiał stanowi tu fizyczne odzwierciedlenie stanów mentalnych i emocjonalnych artysty rozłożonych w czasie doświadczania nowych miejsc.

Obrazy przywołują skojarzenia z metropoliami, które artysta odwiedził, i widz czując wibracje i atmosferę płócien nie oprze się zapewne imperatywowi  przyporządkowania i konfrontacji  własnych impresji z historią opowiedzianą przez artystę, co w efekcie będzie stanowiło kolejny etap tych podróży.

Kuratorka wystawy - Kinga Szafrankowska

Gallery S03/2017 THE TOURIST


S03/01/11/2017

S03/02/11/2017

S03/03/11/2017

S03/04/11/2017

S03/05/11/2017

S03/06/11/2017

S03/07/11/2017

S03/08/11/2017

S03/09/11/2017

S03/10/11/2017

S03/11/11/2017